onsdag den 27. juli 2016

Atomaffald, Arrogance og Snik Snak

I 2017 skal folketinget vælge mellem et langtidsmellemlager (hvor man kan holde øje med atomaffaldet) og et slutdepot (hvor man graver atomaffaldet ned og glemmer det). 

tv. Mellemlager COVRA.NL


Den slutdepotplan, der foreligger, er fra 2008. Den er blevet kraftigt kritiseret i Danmark af de 5 udpegede kommuner og af bl.a. borgergrupper og miljøorganisationer. Den er også blevet kritiseret af udenlandske eksperter, men myndighederne lytter tilsyneladende ikke til kritikken. Ihvertfald er kritikken fra Öko-Institut i Tyskland blevet afvist af Dansk Dekommissionering og af sundhedsministeriet. Öko-Instituttets kritik bygger på, at man bør tage hensyn til forsigtighedsprincippet, men det princip tager de implicerede danske myndigheder afstand fra.
I dette blogindlæg skal vi se nærmere på de svar, de danske myndigheder gav i 2014 til Sverige, Tyskland og Polen i forbindelse med ESPOO-høringen. (1)

Det svar, de danske myndigheder gav igen og igen, var, at de ikke kan svare, da slutdepotplanen er overordnet: 


"Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare specifikt på de stillede spørgsmål. Der kan alene henvises til de mere generelle studier i Danish Decommissioning, Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste. Disposal concepts, Main Report, May 2011"

Det er det samme svar, som borgere, der har spurgt eller kritiseret slutdepotplanen, har fået.


1. Svar på de svenske myndigheders kritik (side 32)

"De forskellige synspunkter vedr. plan for deponering af lav- og mellemaktivt affald er noteret, idet det bemærkes, at der er tale om en meget overordnet plan med det sigte at reducere antallet af udpegede områder fra 6 til 2. En række af de ønsker, man fremsætter til en miljøvurdering, forudsætter et konkret projekt med en konkret placering. Der vil således – såfremt slutdepotløsningen vælges – i den fremtidige projekteringsfase og VVM bliver foretaget yderligere vurderinger, herunder foretaget yderligere sikkerhedsanalyser vedr. det projekterede anlæg samt inddraget internationale eksperter mhp vurdering af det konkrete projektforslag."

(..)


"Vedr. SSM’s ønsker om mere detaljeret information bemærkes, at processen er sådan, at der er valgt seks forskellige lokaliteter. Der er ikke truffet beslutning om anlægstype mv. Dette vil først ske i en evt. kommende projekteringsfase. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare specifikt på de stillede spørgsmål. Der kan alene henvises til de mere generelle studier i Danish Decommissioning, Pre-feasibility study for final disposal of radioac- tive waste. Disposal concepts, Main Report, May 2011"


2. Slesvig-Holstens Energiministerium (SHE) har kritikpunkter og anbefalinger i forbindelse med rapporten om en plan for et slutdepot for atomaffald. Jeg har omtalt dem i et tidligere indlæg.

SHE skriver, at ud fra de fremlagte dokumenter, fremgår det ikke, hvilke radioaktive udslip, der kan forekomme ved uheldsscenarier.

Derudover mangler der dybtgående informationer om

  • affaldsegenskaber
  • slutdepotkoncept
  • sikkerhedssystem
  • den fremtidige drift
  • mulige uheld og
  • transport af affald til slutdepot
Energiministeriet slutter med forventning om, at dets anbefalinger tages med i den fremtidige proces, og at der især tages hensyn til dem ved pladsvalget. Slesvig-Holsten anmoder om adgang til forskningsrapporter præsenteret i 2009.

En lignende skarp kritik kan læses i det tyske høringssvar fra Umweltinstitut München e.V., et uafhængigt miljøinstitut.

I et tidligere blogindlæg refererede jeg Umweltinstitut Münchens høringssvar til miljørapporten. (Side 9 i den pdf fil, jeg har lavet her.) Instituttet finder den Strategiske Miljøvurdering meget vag. Den giver ingen tilstrækkelig vurdering af de 6 udpegede steder. Under ingen omstændigheder må højradioaktivt affald deponeres i et slutdepot beregnet til lav- og mellemaktivt affald.

Af disse grunde afviser Miljøinstituttet München den foreliggende rapport "Ikke- teknisk oversigt" og kræver en ny rapport med alle bilag på tysk, så det er muligt at give en vurdering.

Mht. det højaktive affald savner Instituttet kriterier for deponeringen af det. Slutdepotkoncept B: et overfladedepot i kombination med borehul til en del af affaldet med lang halveringstid opfylder ikke slutdepotkriterier for højaktivt affald, hævder Instituttet. Det nævnes ikke, hvor dybt borehullet skal gå ned i påkomne tilfælde, hvordan det skal være foret, og hvor længe affaldet skal sikres opbevaret i borehullet.


4. 
Polens høringssvar har jeg tidligere refereret her. Det polske miljøministerium anmoder sundhedsministeriet om klarlægning bl.a. vedr. de 233 kg særligt affald. I den engelske udgave af høringssvaret henviser Polen til IAEA's retningslinjer if. hvilke kun kortlivet lav- og mellemradioaktivt affald må deponeres i de depottyper, som foreslås. Højaktivt affald og brugt nukleart brændsel skal i dybe geologiske depoter. 

Polen udtrykker også bekymring for risiko for grundvandsforurening:

(Min oversættelse):

"Den tilsendte dokumentation understreger den manglende kontinuitet i de geologiske formationer på det udpegede sted på Bornholm, som efter vores mening kan udgøre en reel risiko for grundvandet på grund af muligheden for at de radioaktive stoffer siver ud gennem revner i underlaget. Derfor anmoder vi om en forklaring på det pågældende spørgsmål (en fremvisning af supplerende metoder til forsegling af underlaget eller andre måder at beskytte mod den angivne risiko.)"

Vedrørende anmodningen fra Polen om ekstra information skriver de danske myndigheder: 

"Processen er sådan, at der er valgt seks forskellige lokaliteter. Der er ikke truffet beslutning om anlægstype mv. Dette vil først ske i en evt. kommende projekteringsfase. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare på de stillede spørgsmål. Der kan alene henvi- ses til de mere generelle studier i Danish Decommissioning, Pre-feasibility study for final disposal of radioac- tive waste. Disposal concepts, Main Report, May 2011 og

National Institute of Radiation Protection, Radiation doses from the transport of radioactive waste to a future repository in Denmark - A model study, May 2011."


Disse ikke-svar til nabolandene ligesom de talrige ikke-svar til den danske offentlighed viser 
  • en arrogant ligegyldighed over for affaldet, mennesker og miljø
Det efterlader indtrykket af en strategi: "Vi lader som om vi ikke har en endelig plan. Befolkningen mister orienteringen og køres trætte i svar-sumpen. Herefter kan vi gøre det, vi hele tiden har planlagt at gøre: 
  • karakterisere affaldet som det passer os,
  • lade det blive i de tønder og containere, der er godkendt til mellemlager, og som vi håber en medgørlig myndighed vil godkende til slutdepotdepot
  • og deponere og glemme affaldet i et discount-depot".


Skrevet af Anne

Henvisninger

1/ Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald

Sammenfattende redegørelse for plan og miljøvurdering for etablering af slutdepot Bilag til sammenfatning:  


2/ Vittighedstegning fra 70'erne af Claus Deleuran om diverse løsninger på affaldsproblemet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar