fredag den 22. januar 2016

Atomaffald og Parallelsamfund

I denne tid tales der meget om, at parallelsamfund er skadelige for integrationen, og med god grund.

Der er ingen tvivl om, at dårlig kommunikation mellem parallelsamfundets medlemmer og det øvrige samfund stiller sig i vejen for løsning af mange af de problemer, der opstår, når mennesker med meget forskellig baggrund skal leve sammen.

I sagen om det radioaktive affald kan man også tale om parallelsamfund. Bare er problemerne ikke koncentreret i Volsmose eller Mjølnerparken, men på Slotsholmen og nærmeste omegn.

Borgerne i de prikkede kommuner (1) står overfor folketingspolitikere og embedsmænd, som enten ikke vil sige noget om denne sag, eller som udtaler sig i et sprog, der er næsten lige så svært at forstå som tyrkisk og arabisk.

Etablering af det kontaktforum for radioaktivt affald, som blev lovet i beslutningsgrundlaget fra 2008, kunne være et skridt henimod at bryde denne isolation.

Men både tidspunktet for nedsættelsen og sammensætningen af dette forum er vigtige, hvis det skal tjene dette formål.

Det skal nedsættes, før de vigtigste beslutninger i sagen reelt er truffet, og det må sikres, at den vigtige debat om slutdepot versus mellemlager bliver ført i kontaktforummet og i offentligheden. Så undgås den lukkethed om sagen, der har karakteriseret den indtil nu.

Desuden er det vigtigt at få afklaret, om placeringen af et mellemlager/slutdepot skal ske med det pågældende lokalsamfunds accept, eller om det skal ske ved tvang.

I et kontaktforum med afbalanceret sammensætning er begge parter nødt til at argumentere ordentligt og i et forståeligt sprog. Det vil være et stort fremskridt i forhold til den nuværende situation.

Det skal derfor sammensættes med respekt for, at der er to parter i denne sag.

Der er dem, som stadig mener, at affaldet skal slutdeponeres, men som indtil nu har haft meget svært ved at forklare hvorfor, og der er dem, som mener, at mellemlageret er den rigtige opbevaringsform, og som har været tvunget til at argumentere for deres synspunkter, fordi argumenter nu en gang er det eneste middel, den svage part i en sag har til rådighed.

Den ansvarlige minister (2) har for nylig givet tilsagn (3) om nedsættelse af et sådant kontaktforum.

Men desværre først efter, at udbudsforretningen om konsulentrapporten er afsluttet, og man kan have sine tvivl om, hvor meget der så er tilbage at diskutere.

Med hensyn til sammensætningen nævner ministeren, at alle væsentlige interessenter skal repræsenteres. Det er alt for upræcist og åbner desværre for, at repræsentanterne for de prikkede kommuner, som repræsenterer det ene standpunkt i denne sag, bliver overdøvet af et stort antal repræsentanter for organisationer, som indtil nu har haft meget lidt at bidrage med.

Kontaktforummet risikerer derfor at blive et reduceret til et begynderkursus i opbevaring af radioaktivt affald, mens de reelle beslutninger bliver truffet andetsteds.

Det vil heller ikke løse problemerne med parallelsamfundet.

Hvis kontaktforummet skal tjene sit formål, må embedsmænd og folketingspolitikere møde de borgere, som repræsenterer lokalsamfundenes interesser i denne sag, og diskutere sagens mange aspekter med dem, åbent og på lige fod.

Det vil forhåbentlig hjælpe disse embedsmænd og folketingspolitikere til at gennemskue den pseudo-argumentation for slutdepotet, der har domineret de officielle udmeldinger indtil nu. Det vil hjælpe dem til at forstå, hvorfor den lokale modstand er så stærk og så vel underbygget, som den faktisk er.

Ellers risikerer vi, at embedsmænd og folketingspolitikere fortsat vil gå rundt med en slags mental burka, som dels forhindrer udenforstående i at se hvem, der går ind for slutdeponering ved tvang, og dels begrænser udsynet for dem, der har den på.

Skrevet af Jens


Henvisninger:

  1. Følgende kommuner (de prikkede kommuner) er udpeget som mulige placeringer af et slutdepot for radioaktivt affald (lokaliteterne er i parentes): Struer Kommune (Thyholm), Skive Kommune (Skive Vest og Thise), Kerteminde Kommune (Kertinge Mark), Lolland Kommune (Rødbyhavn) og Bornholms Regionskommune (Østermarie). 
  2. Minister for Forskning og Uddannelse Esben Lunde Larsen (V)
  3. Jf. mail (18.01.16) fra forskningsministeren til formanden for Bornholm mod Atomaffald (BOMA), Louise Haxthausen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar