søndag den 5. oktober 2014

Atomaffald: Høringsnotat – Scoping (1)

Ministeriet for sundhed og forebyggelse (SUM) har udsendt et notat med resumé af høringssvarene i scoping-fasen for ”Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald” 1). Desuden er der kommentarer fra tre af vores nabolande, som ifølge Espoo-konventionen også skal høres.

Når man læser høringssvarene fra de berørte kommuner, borgergrupper og andre lokale aktører, er man ikke i tvivl om, at etablering af et slutdepot vil have alvorlige og uoprettelige følger for den egn, det går ud over. Det er sagt før, men det kan ikke siges for tit.

Høringssvarene 
fra Tyskland, Sverige og Polen indeholder en stærk, generel kritik af de danske planer: De er for upræcise, de giver utilstrækkelig sikkerhed mod udsivning af radioaktive stoffer, og de lever ikke op til de internationale forpligtelser, Danmark har påtaget sig. 

Alt i alt bliver de danske slutdepot-planer kritiseret sønder og sammen.

Sundhedsministeren har ikke fundet anledning til at kommentere disse svar, så i mangel af bedre må høringsnotatet tages som udtryk for, hvordan regeringen stiller sig til kritikken.

I notatets afsnit 2.1 bemærkes, at:

”der (har) været fremsat bemærkninger af mere generel karakter, herunder bemærkninger som ikke vedrører afgrænsningen af, hvilke emner der skal behandles i miljørapporten”

Disse bemærkninger angår dels den politiske beslutningsproces og dels, at eksport og mellemlagring af affaldet ikke er inddraget som rimelige alternativer til slutdeponering. Bemærkningerne afvises over en kam med henvisning til, at de ikke er relevante for miljøvurderingen.

I SUM er der åbenbart ingen forståelse for, at den politiske beslutningsproces i denne sag har været bagvendt. At man allerede i 2003 lagde sig fast på, at affaldet skulle slutdeponeres uden at undersøge andre muligheder, og først i 2013 modstræbende accepterede, at eksport- og mellemlager-sporene også skulle undersøges.

Myndighederne forventer åbenbart, at borgerne i de berørte kommuner er parate til at diskutere detaljer i forbindelse med etablering af et slutdepot, før man har diskuteret, om affaldet overhovedet skal anbringes i et slutdepot. Borgerne har hele tiden tilkendegivet, at det er de ikke.

Eksportsporet har i længere tid kunnet bruges til at stikke blår i øjnene på folk, men nu går den ikke længere, og så bliver det droppet. Det er forståeligt, men vi kunne være sluppet for megen uproduktiv ønsketænkning, hvis man havde gjort det noget før.

Om mellemlageret hedder det:

”Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vurderer ikke, at mellemlagerløsningen og udlandssporet i lovens forstand er ”rimelige alternativer” i forhold til miljøvurderingen af et slutdepot. Baggrunden for denne vurdering er, at en mellemlagerløsning ikke på langt sigt kan erstatte en slutdepotløsning. Efter affaldsdirektivet, skal der på sigt træffes beslutning om en slutdeponering.”

Det er det centrale sted i notatet, nøglen til forståelse af ministeriets strategi.

Mellemlageret vil blive afvist, fordi det efter ministeriets vurdering ikke anses for at være et ”rimeligt alternativ” til slutdepotet. Slutdepotet er så den eneste tilbageværende mulighed, og planerne for det er så løst skitseret, at de let kan tilpasses de økonomiske rammer, sundhedsministeriet får stukket ud.

Denne del af notatet vil blive kommenteret særskilt på et senere tidspunkt.

Høringssvarene indeholder en lang række omstændigheder, der hver især taler mod slutdeponering af det radioaktive affald på de forskellige lokaliteter. De bliver for de flestes vedkommende ”taget til efterretning”. Med ovenstående in mente kan man forestille sig, hvilken betydning, de vil få, når afgørelsen skal træffes.

Spørgeundersøgelsen fra Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA 2) viser, at borgerne ikke har tillid til myndighederne i denne sag. Høringsnotatet af 22.9.14 viser hvorfor.

Skrevet af JensReferencer:

1. Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. Høringsnotat – Scoping.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Enhed: Sygehuspolitik.

Sagsbeh.: SUMTK. Sags nr.: 1305421

Dok. Nr.: 1528936

Dato: 22. september 2014 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar