fredag den 1. maj 2015

Danmark mørklægger pt. Nationalt Program til EU om Atomaffald

Senest 23. august 2015 skal alle EU-lande indsende et Nationalt Program til EU-Kommissionen i henhold til EU-direktivet af 19.7.2011 om ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

De nationale programmer offentliggøres efter 23.8.15 på EU-Kommissionens hjemmeside, men indtil da er alt mørklagt i Danmark. I Sverige er processen derimod åben. Således afholdt den svenske strålsikkerhedsmyndighed (SSM) et seminar 26.3.15 om deres nationale program. Seminaret kan genses her, og forinden havde SSM offentliggjort et udkast til høring: "Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige" - Nationell plan Remissversion 2015-03-09.

20. marts 15 spurgte jeg Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), om der påtænkes afholdt et lignende seminar i Danmark. SIS sendte min mail videre til Sundhedsministeriet (SUM), og jeg har aldrig fået svar.

27.3.15 skrev jeg til sundhedsministeren med kopi til Dansk Dekommissionering (DD) og SIS for at høre om bl.a. mellemlageret vil blive omtalt i det nationale program (1).

21.4.15 fik jeg dette svar fra SUM:

Kære Anne Albinus

For så vidt angår afrapportering i forbindelse med EU-direktivet EURATOM kan jeg oplyse, at dette er i proces, og det er ikke endeligt afklaret, hvilke oplysninger der specifikt kommer til at fremgå heraf, ud over hvad der følger af direktivet.

Med venlig hilsen
Citat slut.
Min konklusion

Sundhedsministeriets svar til borgeren er igen-igen: "Alt er i tåge og i mørke. I borgere bedes holde bøtte."


Skrevet af Anne

Henvisning

1. Min mail af 27.3.15 til SUM 
CC til DD og SIS


Jeg henvender mig til Dem i forbindelse med det nationale program, der skal indsendes senest 23.8.15 til EU-Kommissionen i henhold til EU-direktivet af 19.7.2011.Som det også omtales i denne rapport side 37 skal flg. punkter omtales:

Content of National Programmes

The constituents of a National Programme are listed in Article 12.1 of the Directive, and are as follows: 

(a) The overall objectives of the national policy; 
(b) Milestones and timeframes for achieving the objectives; 
(c) The inventory of the spent fuel and radioactive waste;
(d) Concepts or plans and technical solutions from generation to disposal; 
(e) Concepts or plans for the post-closure period of the disposal facility; 
(f) Necessary research, development and demonstration activities; 
(g) The responsibility for the implementation and performance indicators; 
(h) The assessment of the cost of the programme;
(i) The financing scheme; 
(j) The transparency policy or processes; 
(k) If applicable, the concluded agreement(s) with a Member State or third country on management of spent
fuel or radioactive waste, including on the use of disposal facilities.

Mine spørgsmål er:

1. Vil både mellemlagerplan og slutdepotplan blive omtalt?

og 

2. vil der i den slutdepotplan, der omtales, være taget hensyn til den kritik og de anbefalinger, der er fremkommet i bl.a. danske og udenlandske høringssvar i forb. med miljørapporten? Også kritik og anbefalinger fra Johan Swahn, MKG, Gerhard Schmidt og Beate Kallenbach, Öko-Institut, som de bla. fremkom på konferencen den 24.3.15?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar