søndag den 1. november 2015

Kontaktforum om Atomaffald

”Ingeniøren” bragte 30.10. en kronik med titlen: ”Den danske atomaffaldsproces må forbedres”, skrevet af to udenlandske eksperter og to repræsentanter for danske miljøorganisationer (1). En mere detaljeret gennemgang af kronikkens synspunkter findes på NOAH’s hjemmeside.

Kronikken peger på, at den proces, myndighederne planlagde for deponering af atomaffaldet, har lidt skibbrud. Der har manglet åbenhed og inddragelse af de berørte borgere, og der har været problemer med den fremlagte dokumentation, med klassificeringen af det radioaktive affald og med valget af depottyper.

Den ansvarlige minister (2) kan efter forfatternes mening uddrage tre vigtige lærestykker af dette forløb:

  • Kritikken af myndighedernes fremgangsmåde har virket, og derfor

  • bør denne kritik inddrages i den videre proces, samt at 

  • kritikken bør understøttes med tilstrækkelige resurser 
Kronikken munder ud i et forslag om oprettelse af et kontaktforum med bred sammensætning, der skal mødes regelmæssigt. På den måde kan det sikres, at inddragelsen af sagens parter bliver reel. I beslutningsgrundlaget fra 2008 er et kontaktforum allerede nævnt, men det er ikke blevet oprettet.

Efter min mening vil oprettelsen af et sådant kontaktforum være en klar forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor

  •  borgmestrene i de kommuner, der er udpeget som mulige placeringer af et dansk slutdepot, har haft svært ved at få den ansvarlige minister i tale og få oplysninger om sagen, og hvor

  • de borgergrupper, der har stået for størstedelen af kritikken, er blevet behandlet arrogant af myndighederne til trods for, at deres kritik af slutdepot‐planerne har været berettiget, og at de ovenikøbet har fundet et alternativ til slutdeponering, som myndighederne ikke havde set, nemlig mellemlageret. 
Min betænkelighed ved kronikken har at gøre med forslaget om at genoplive eksportsporet (3). Ved at pege på deponering af de lav‐ og mellemradioaktive dele af det danske atomaffald i det planlagte tyske slutdepot Schacht Konrad i Niedersachsen, hvor der har været protester fra de omkringboende, knæsætter man det princip, at radioaktivt affald kan deponeres uden lokalsamfundets accept. 

                                    
En stor styrke i borgergruppernes samarbejde har netop været, at de afviste deponering af radioaktivt affald ved tvang, og det er uforståeligt, at miljø‐organisationernes repræsentanter kan støtte den slags.

Sidste år blev rapporten: ”Atomaffaldsdeponering i etisk Perspektiv” (4) udgivet af NOAH i forlængelse af et arbejde i en studiekreds, der behandlede dette emne.


Rapporten indeholder en udmærket redegørelse for, hvorfor radioaktivt affald ikke skal slutdeponeres på grundlag af den viden, man har på nuværende tidspunkt. Den peger i stedet på, at man ved at bruge ”rullende forvaltning” (rolling stewardship) kan udnytte fremtidige teknologiske fremskridt.

Skrevet af Jens Henvisninger:

(1) Forfatterne er: Johan Swahn, direktør 
i Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (Sverige), Gerhard Schmidt, seniorrådgiver Öko-Institut e. V. (Tyskland), Palle Bendsen, Miljøorganisationen NOAH og Hans Pedersen, redaktør, ”Vedvarende Energi” (VE)

(2) I den nuværende regering er det minister for forskning og uddannelse Esben Lunde Larsen (V). I den tidligere regering var det sundhedsministrene Astrid Krag (SF) og Nic Hækkerup (S)

(3) Eksport af det radioaktive affald er en illusion, der i sejlivethed kun overgås af Loch Ness‐uhyret. Se Annes hjemmeside om eksport

(4) Niels Henrik Hooge, Anne Albinus, Bendy Poulsen og Kirsten Jacobsen: ”Atomaffaldsdeponering i etisk Perspektiv” (2014)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar