fredag den 30. januar 2015

Atomaffald: Polens høringssvar til Slutdepotplanen

Hvis der i udlandet skal være nogen som helst respekt for Danmark på det miljømæssige område, bør sundhedsminister Nick Hækkerup hurtigst muligt kaste håndklædet i ringen og stoppe processen om en plan for et slutdepot for atomaffald.  


De sidst indkomne svar fra nabolandene til den offentlige høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald er så sønderlemmende, at det virker helt absurd og dumstædigt at fortsætte slutdepotprocessen og udskyde valget mellem slutdepot og mellemlager til efter det kommende valg.

I snart 4 år har myndighederne trodsigt vendt det døve øre til kritik fra 5 borgergrupper samt nuværende og tidligere borgmestre i de 6 udpegede områder. Ekspertkritik fra Sverige, Norge, Tyskland, USA (1) og anbefalinger fra Det Danske Center for Miljøvurdering har man ligeledes ladet hånt om.

I går kunne vi så læse en sønderlemmende kritik fra 

2. Polen (polsk) (engelsk)
3. Tyskland:
Tyskland II dette blogindlæg vil jeg referere svaret fra Polen og i mit næste indlæg nogle af svarene fra Tyskland.

Det polske miljøministerium anmoder sundhedsministeriet om klarlægning vedr.

1. de 233 kg særligt affald 

I den engelske udgave af høringssvaret henviser Polen til IAEA's retningslinjer jf. hvilke kun kortlivet lav- og mellemradioaktivt affald kan deponeres i de af Danmark foreslåede depotkoncepter. Langlivet affald og brugt kerneaffald skal i dybt geologisk slutdepot. Derfor beder Polen Danmark oplyse om, hvad man vil gøre, hvis man ikke får de 233 kg særligt affald eksporteret. Polen skriver (min oversættelse):

 "Fra et formelt synspunkt vil Danmark ikke have mulighed for at håndtere det ovennævnte affald; derfor er det særligt vigtigt, at De afklarer dette spørgsmål for os."

2. transport til Bornholm af affaldet og evt. nødssituationer på grund af dårligt vejr

Dårligt vejr kan have indflydelse på affaldstransporterne. I det danske dokument står imidlertid flg.: (min oversættelse) "gennemførelse af planen kan ikke medføre nogen betydelige grænseoverskridende virkninger«. 

3. risiko for grundvandsforurening


(Min oversættelse)

"Den tilsendte dokumentation understreger den manglende kontinuitet i de geologiske formationer på det udpegede sted på Bornholm, som efter vores mening kan udgøre en reel risiko for grundvandet på grund af muligheden for at de radioaktive stoffer siver ud gennem revner i underlaget. Derfor anmoder vi om en forklaring på det pågældende spørgsmål (en fremvisning af supplerende metoder til forsegling af underlaget eller andre måder at beskytte mod den angivne risiko.)"

Potentiel fare for Polen

Hvis slutdepotet placeres på Bornholm, vil Polen være udsat for potentiel fare, hvorved Polen bliver part i sagen. Derfor beder de om informationer om de næste skridt i slutdepot-processen. Desuden anmoder de sundhedsministeriet om en dybtgående analyse bl.a.
  • "ved uheld under transport eller ved slutdeponering, hvorved der kan slippe radioaktive stoffer løs. En angivelse af de sikkerheds-foranstaltninger, der kan forhindre forekomsten af uheldssituationer og forebygge følgerne heraf, herunder levering af transportsikkerhed"
  • "rækkevidden af radioaktiv stråling i tilfælde af at affaldet siver ud"
  • "konsekvenser af at affaldet siver ud i havvand"
  • "omfanget og overvågningsmetoden af slutdepotet."

Det bliver spændende om og hvad der bliver svaret fra de danske myndigheders side.

Skrevet af Anne

Opdatering:


- I et blogindlæg 27.7.2016 ser jeg nærmere på de svar, de danske myndigheder gav i 2014 til Sverige, Tyskland og Polen i forbindelse med ESPOO-høringen. (1)

Det svar, de danske myndigheder gav igen og igen, var, at de ikke kan svare, da slutdepotplanen er overordnet: "Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare specifikt på de stillede spørgsmål. Der kan alene henvises til de mere generelle studier i Danish Decommissioning, Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste. Disposal concepts, Main Report, May 2011"


- Vedrørende anmodningen fra Polen om ekstra information skriver de danske myndigheder: 


"Processen er sådan, at der er valgt seks forskellige lokaliteter. Der er ikke truffet beslutning om anlægstype mv. Dette vil først ske i en evt. kommende projekteringsfase. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare på de stillede spørgsmål. Der kan alene henvi- ses til de mere generelle studier i Danish Decommissioning, Pre-feasibility study for final disposal of radioac- tive waste. Disposal concepts, Main Report, May 2011 og

National Institute of Radiation Protection, Radiation doses from the transport of radioactive waste to a future repository in Denmark - A model study, May 2011."


Links


1. Kritisk kommentar til slutdepotplanen fra Paul GudiksenPhD, pensioneret fysiker fra det statsejede Lawrence Livermore LabsGudiksens kommentar på engelsk. Han var med i the Nuclear Regulatory Commission's emergency response team og derfor en af de første på Three Mile Island efter ulykken og en af de første amerikanere i Chernobyl


Ingen kommentarer:

Send en kommentar