onsdag den 21. januar 2015

Atomaffald: Rundt i Manegen med DD og et "sikkert" Slutdepot


- I en artikel på dknyt.dk kunne man 13.1. læse følgende udtalelse af en projektleder hos Dansk Dekommissionering (min fremhævning): "Der er lavet forskning, som viser, at man kan lave et sikkert slutdepot i Danmark, men vi tror bestemt også på, at vi kan lave et sikkert mellemlager i Danmark."

- Jeg henvendte mig til DD samme dag for at bede om henvisninger til den omtalte forskning, der er ukendt for mig, og får flg. svar 21.1.:

Kære Anne Albinus

Hvis jeg skulle have været citeret korrekt skulle der i sætningen stå: Vi har udført forstudier som viser…..

Det drejer sig selvfølgelig om forstudier til slutdepot som kan ses her: http://www.sum.dk/Temaer/Slutdepot/Rapporter-vedr-slutdepot-forstudier.aspx

Med venlig hilsen,

citat slut.- Men DD mfl. har ikke udført forstudier, der viser, at man kan lave et sikkert slutdepot i Danmark. Forstudierne har sandsynliggjort, at der kan etableres et slutdepot i Danmark for atomaffald jf. følgende udskrift af en præsentation fra borgermødet i Kerteminde den 7.5. 2014. Her sagde DD's direktør bl.a. i sin præsentation "Hvad er et slutdepot?" (min fremhævning):

"Sikkerhedsanalyserne de er jo meget vigtige, når man skal lave et depot. Og de spørgsmål som bliver stillet er bl.a. hvordan de forskellige isotoper potentielt kan spredes fra depotet og ud i miljøet, hvordan de optages i mennesker, og hvordan mennesker og miljø påvirkes af depotet.

Kun hvis sikkerhedsanalyserne viser, at depotet er sikkert, kan det blive en realitet. Der er lavet nogle sikkerhedsanalyser i forbindelse med forstudierne. De er jo baseret på nogle tænkte geologier og tænkte depotkoncepter. De sandsynliggør, at et depot med det danske affald kan etableres, så vi kan holde os under de grænseværdier, der er fastsat af myndighederne. 


Men når at vi kender en lokalitet, når vi kender, der er taget beslutning om et koncept, så skal der laves meget mere detaljerede sikkerhedsanalyser på det tidspunkt, og kun hvis de viser, at depotet kan konstrueres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så bliver det en realitet."

- DD skrev 22.8.12 til mig i en mail (min fremhævning):


”Før et dansk depot kan blive en realitet, skal der laves sikkerhedsanalyser, som viser hvilken påvirkning depotet vil have på mennesker og miljø. Kun hvis disse sikkerhedsanalyser viser at depotet er sikkert, kan det blive en realitet. I disse sikkerhedsanalyser vil alle de affaldskategorier, som skal deponeres i depotet, selvfølgelig indgå. Dette omfatter både kort- og langlivet radioaktivt affald, og affald som efter radioaktivt henfald skal betragtes som giftigt affald”.


- På DD's side om 
"Mere om forstudierne" står følgende: (min fremhævning):


"De indledende sikkerhedsanalyser var foreløbige og generelle og havde bl.a. til formål at belyse, om det overhovedet ville være muligt at lave et sikkert depot i Danmark. Hvis det bliver besluttet at gå videre med et slutdepot, skal de indledende generelle sikkerhedsanalyser erstattes af specifikke analyser. Disse baseres på faktiske data om det/de udvalgte områder sammen med data om affaldet og affaldsbeholderne. Kun hvis analyserne viser, at depotet er sikkert, kan det blive en realitet."

- Konklusion

Sådan kan forstudiernes "sandsynliggørelse" af muligheden af et slutdepot i Danmark til atomaffald blive til en belysning af "om det overhovedet ville være muligt at lave et sikkert depot"DD's hjemmeside og til sætningen på dknyt.dk 13.1.15: "Vi har udført forstudier som viser, at man kan lave et sikkert slutdepot i Danmark." En sikkerhed, der ellers først vil kunne påvises til sidst, når man kender geologi og slutdepotkoncept.

Sætningen "Vi har udført forstudier som viser, at man kan lave et sikkert slutdepot i Danmark," som der skulle have stået i artiklen 13.1.15 på dknyt.dk, hvis den DD-ansatte altså var blevet korrekt citeret, er en forherligelse. Forstudiernes "sikre" slutdepot er jo et "tænkt" slutdepot i en "tænkt" geologi med affald, hvoraf der mangler data på noget, og hvor alt affaldet ovenikøbet klassificeres efter laveste standarder (IAEA's). Desuden var der i sommeren 2013 endnu ikke opstillet krav til de containere, der skal i et slutdeponi, men kun "tænkt på at beholderne skulle være egnede til slutdeponering".

Men - Hokus Pokus Filihankat - så kom vi en tur rundt i manegen med DD!

Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar