lørdag den 31. januar 2015

Gruppe på Femern revser SUM for Forsøg på at føre dansk og tysk Offentlighed bag Lyset

Høringssvaret på vegne af Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung e.V. (ABF) er på engelsk og kan læses her fra side 56-65.

Planen om et slutdepot for Atomaffald på Lolland vækker dyb bekymring på Femern og i samfund langs med kysten i Øst Holsten, skriver ABF i sit høringssvar.ABF hævder, at Danmark har brudt Espoo-konventionen (2) ved at holde den tyske befolkning ude fra den strategiske miljøvurderingsproces (SMV-proces).

ABF fortæller, at den 5.7.2011 udtrykte Femerns borgmester dyb bekymring over planen om et slutdepot for atomaffald på Lolland, og borgmesteren bad om informationer om projektet. Først 11 måneder senere fik han svar fra den danske sundhedsminister med nogle vage og beroligende ord om, at der ikke var grund til bekymring over grænseoverskridende virkninger af planen.

ABF kritiserer Sundhedsministeriet for den efter deres mening uagtsomme forvaltning af SMV-processen, som har resulteret i en alvorlig overtrædelse af de bestemmelser, der nævnes under punkt 7 i høringssvaret  og som følge heraf medfører, at den allerede foretagne miljøvurderingsproces er ugyldig.


Punkt 7 i høringssvar

ABF kritiserer også det tyske miljøministerium mfl., fordi beboerne på Femern og langs med den baltiske kyst ikke fik informationer om SMV-processen gennem den regionale presse. Det skete via "jungletrommer."

Sprogproblemet

Den tyske offentlighed fik kun adgang til en ikke-teknisk rapport på 17 sider på tysk, mens miljørapporten er på engelsk. ABF henviser til Espoo-konventionen Artikel 2 paragraf 6, hvor der står flg:

6. Oprindelsesparten giver i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention offentligheden i de områder, der må antages at blive berørt, mulighed for at deltage i de relevante procedurer til vurdering af virkningerne på miljøet af påtænkte aktiviteter og sikrer, at den mulighed, der gives offentligheden hos den berørte part, svarer til den, der gives hos oprindelsesparten.

ABF skriver, at der ikke står noget specifikt om oversættelse, men om "muligheden for at deltage" for de berørte parter (her Tyskland) skal "svare til den der gives oprindelsesparten." Derfor skriver ABF, er der ingen grund til at nævne det sproglige overhovedet i konventionen.

ABF retter stærk kritik mod det danske sundhedsministerium på grund af dets urimelige og ulovlige adfærd i forbindelse med den strategiske miljøvurdering (SMV) ved at hindre den tyske berørte part i effektivt at deltage i SMV-processen. 

Dette er yderligere en grund til, at ABF fastholder, at SMV-processen skal stoppe og gentages helt forfra ved at anvende den foreskrevne fremgangsmåde i Espoo-konventionen, dens SEA-protokol og SEA-direktivet 2001/42/EF.

Sundhed

Betydningen af sundhed fremhæves igennem hele Espoo-Protokollen. Men de grundlæggende sundhedskrav er fuldstændig holdt ude af den specifikke vurdering af de 6 udpegede steder til et slutdepot, skriver ABF. Sundhed bliver kun nævnt i generelle termer i Sektion 4.2.2. (side 21 ff) i rapporten. Indtil videre bliver sundhedsemner kun behandlet, som om de ingen relevans har for evalueringen af de 6 udpegede steder if. ABF. 

ABF's konklusioner

1. Den udleverede rapport opfylder ikke kravene til en SMV som fastsat i Espoo-Protokollen og SEA-direktivet 2001/42/EF. Rapporten viser sig som falsk mærkning af foreløbige undersøgelser, der på et senere tidspunkt vil kunne resultere i en SMV-rapport.

2. ABF kritiserer stærkt sundhedsministeriet for forsøg på at føre den nationale og den tyske offentlighed bag lyset. Samtidig opfordrer ABF sundhedsministeriet til at forberede en kvalificeret strategisk miljøvurdering i overenstemmelse med Espoo-konventionens SEA-protokol og direktivet 2001/42/EF, der giver den berørte tyske offentlighed mulighed for at deltage effektivt gennem offentlige høringer og tilvejebringelse af al dokumentation, der anmodes om, oversat til tysk.

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIV 2001/42 OM VURDERING AF BESTEMTE PLANERS OG PROGRAMMERS INDVIRKNING PÅ MILJØET:

"Direktivet om strategisk miljøvurdering (SMV-direktivet) er et vigtigt fremskridt inden for europæisk miljølovgivning. I øjeblikket skal store projekter, som forventes at have en indvirkning på miljøet, vurderes efter direktiv 85/337/EØF. Denne vurdering finder imidlertid sted på et trin, hvor mulighederne for væsentlige ændringer ofte er begrænset. Beslutningerne om projektets placering eller om valg af alternativer er muligvis allerede truffet i forbindelse med planerne for en hel sektor eller et helt geografisk område. SMV-direktivet - 2001/42/EF - lukker dette hul, idet det kræver, at miljøvirkningerne af en bred vifte af planer og programmer skal vurderes, således at der kan tages hensyn til dem, mens planerne rent faktisk udarbejdes og til sin tid vedtages. Offentligheden skal også høres vedrørende udkastene til planer og miljøvurderingen, og der skal tages højde for dens synspunkter."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar