søndag den 13. april 2014

Atomaffald og Anmodning om Aktindsigt i Eksportforsøg til Sverige af 233 kg særligt Affald


I marts 2013 bad jeg om aktindsigt i et evt. forsøg på eksport til Sverige af de 233 kg særligt affald, højaktivt affald omdefineret til langlivet mellemaktivt, der kræver særlig deponering. 

Efter 6 uger fik jeg et svar, der ikke gjorde større indtryk. Man kunne ud af svaret ikke læse, om man har gjort sig relevante anstrengelser, eller om man har spurgt på en måde, som vil udløse et nej. 

Det svar, jeg fik, kunne jeg have læst på min egen hjemmeside

Og det skulle vise sig, at udenrigsministeriet/um tilsyneladende aldrig havde spurgt i Sverige, for 22.10.13 fik jeg dette svar fra det svenske miljøministerium:REGERINGSKANSLIET

Miljödepartementet

Kommunikationssekretariatet

M2013/1328/BrevHej Anne,Tack för ditt brev där du undrar om den danska regeringen har tagit kontakt med den svenska regeringen angående import av kärnavfall. Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på ett svar.Jag har talat med den handläggare på Miljödepartementet som är ansvarig för kärnsäkerhetsfrågor och såvitt han vet så har någon sådan kontakt inte tagits.

Med vänlig hälsning

citat slut

 ................................................................................................Her er korrespondancen i sagen om min anmodning om aktindsigt, der endte i en borgerhenvendelse og et uklart svar.


1) Fra Anne Albinus/AA

Dato: 18. mar. 2013 07.42
Emne: Begæring om Aktindsigt i sag om eksport af 233 kg særligt affald
Til: um@um.dk

Til rette vedkommende,

Undertegnede søger herved aktindsigt efter Miljøoplysningsloven i sagen om eksport af 233 kg særligt affald fra Risø.

Det fremgår af Folketingsbeslutningen fra 2003, at der skal søges en international løsning for så vidt angår det særlige affald, dvs. de 233 kg.
Også Beslutningsgrundlaget for slutdepot beskriver, at mulighederne for en international løsning for det særlige affald skal undersøges.

Jeg vil gerne vide, om sagen er afsluttet i forhold til en evt. forespørgsel i Sverige.


Venlig hilsen,

Anne Albinus
........................................................................

2) Svar fra um 22.3.13 i et brev, hvor der bla. stod


Udenrigsministeriet er gået i gang med at behandle din aktindsigtsanmodning. Anmodningen vedrører en omfattende mængde materiale, som det vil tage nogen tid at gennemgå. Udenrigsministeriet forventer at kunne give dig et endeligt svar i løbet af 28 dage fra dato.

(..)

Udenrigsministeriet skal gøre opmærksom på, at såfremt der udleveres mere end 100 sider i kopi, vil der blive opkrævet betaling for den samlede mængde jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, hvoraf det fremgår at der opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndende følgende side af en sags dokumenter, der udleveres i  henhold til offentlighedsloven

Mvh


Kontorchef
citat slut
...................................................................

Min kommentar:


Da jeg fra omtale i medierne vidste, at flere eksportforsøg af de 233 kg særligt affald havde været forgæves igennem cirka 10 år, vurderede jeg, at det kunne løbe op i et stort beløb at få aktindsigt i alt, og jeg havde da også kun bedt om aktindsigt i forhold til Sverige.

3) Mail fra AA

Kære ...,

Jeg har modtaget jeres brev af 22.3.13.

I behøver ikke give mig aktindsigt i hele sagen om eksport af de 233 kg særligt affald fra Risø.

Kun i forhold til Sverige som jeg skrev sidst i min mail:

"Jeg vil gerne vide, om sagen er afsluttet i forhold til en evt. forespørgsel i Sverige."

Jeg undskylder ikke at have gjort det klart i min første mail, at jeg kun er interesseret i en evt. forespørgsel i forhold til Sverige.

Venlig hilsen,

Anne Albinus
citat slut
.............................................................

4) Herefter fik jeg 2 opringninger fra en venlig sagsbehandler, en studerende:

Den 1. samtale gik ud på, at vedkommende fortalte mig, at det var svært at give mig aktindsigt inden for tidsfristen på 6 uger, og derved ville um kunne blive udsat for kritik, og det var ikke så godt nu, hvor offentlighedsloven blev diskuteret.

2. samtale var den 17. april, hvor jeg fik ondt af um og gik med til, at min begæring om aktindsigt blev lavet om til en borgerhenvendelse, for um kunne tilsyneladende ikke nå at svare mig inden for fristen 6 uger. Jeg sagde, at jeg havde fuld forståelse for arbejdspres efter selv at have arbejdet i 2 udenrigstjenester.
............................................................

5) Svar fra sagsbehandleren i um:

Kære Anne Albinus,

Tak for samtalen den 17. april vedr. din anmodning af 18. marts 2013 om aktindsigt i sagen om eksport af 233 kg særligt affald fra Risø.

Jeg skriver for at bekræfte, at vi telefonisk har aftalt følgende:

Din anmodning om aktindsigt kan behandles som en borgenhenvendelse og besvares i form af et brev fra Udenrigsministeriet til dig med oplysning om, hvorvidt Udenrigsministeriet er bekendt med, at der fra dansk side har været rettet henvendelse til svenske myndigheder vedr. muligheden for at aftage de 233 kg. langlivet affald fra Risø og i givet fald, hvad det svenske svar på henvendelsen har været.

Vi er i gang med at udforme det ovennævnte svarbrev, som vil tilgå dig en af de nærmeste dage.


Mvh

GRV / 


KONTORET FOR GRØN VÆKST

UDENRIGSMINISTERIET

ASIATISK PLADS 2 / DK-1448 KØBENHAVN K

citat slut
....................................................................................

6) Mail fra AA:

Jeg skrev, at det ikke hastede med at udforme brevet, da jeg alligevel skulle rejse til Açorerne.
...................................................................................

7) 3. maj svar på min borgerhenvendelse fra um/Kontoret for Grøn Vækst i udenrigsministeriet, 
der tager sig af eksportforsøg af atomaffaldet:


..............................................................................................

8) Samme dag svarede jeg kontorchefen i Grøn Vækst/UM flg.


Kære ...,

Jeg takker for svar af dd på min henvendelse til um om svar på eksportforsøg af de 233 kg særligt affald til Sverige og tillader mig i den sammenhæng at gøre opmærksom på svensk kerntekniklov, der tillader import af radioaktivt affald.

Sverige både eksporterer og importerer radioaktivt affald i mindre mængder.

Kernteknikloven (SFS 1984:3):

5 a § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i landet slutförvara använt kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma gäller sådan lagring som sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). Tillstånd får ges endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.HTM

Den svenske regering kan så afgøre hvad der er "ett synnerligt skäl". citat slut

Venlig hilsen,

Anne Albinus

citat slut

......................................................................
Min kommentar:

Normalt er det kun 20 kg om året, som Sverige tillader import af af den slags affald, men med diplomati, ville DK nok kunne opnå, at Sverige tog de 233 kg højaktive brændselsstave, og derved var der et problem mindre i forb. med slutdeponering af det radioaktive affald.

Sverige har endnu ikke et dybt geologisk slutdepot i 500 meters dybde, det ansøges der om pt. Deres højaktive brændsel opbevares i CLAB.

.......................................................................


9) Sidste svar fra um:


Kære Anne Albinus,

Tak for din mail af 3. maj 2013. Ministeriet har ikke yderligere at tilføje i forhold til det fremsendte svarbrev til dig af 3. maj 2013.

Mvh.


KONTORET FOR GRØN VÆKST

UDENRIGSMINISTERIET

ASIATISK PLADS 2 / DK-1448 KØBENHAVN K

citat slut
............................................................................Skrevet af Anne

Link:

min side: Omtale af udenrigsministeriets eksportforsøg af atomaffaldet i P1 orientering 7.8.14

OPDATERING

28.6.2016:

From: Zika, Helmuth <(...) @ssm.se>
Date: 2016-06-28 14:39 GMT+02:00
Subject: VB: Forespørgsel_Information om validering av certifikat - Löpande 2016_Sundhedsstyrelsen Danmark
To: "anne albinus


Hej Anne,

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) brukar erhålla kopior vissa s k bekräftelser (eng.: validations) av utländska certifikat för myndighetsgodkända transportkollin för radioaktiva ämnen som Sundhetsstyrelsen utfärdar. Anledningen är att kollina passerar danskt territorium på väg till eller från Sverige eller kan transporteras på danskregistrerade fartyg som trafikerar svensk hamn. Någon utförsel av danskt medel-eller högaktivt radioaktivt avfall till Sverige är inte aktuellt. Det får Danmark /Risö själv ta hand om. Utländskt radioaktivt avfall får med få undantag inte slutförvaras i Sverige. Förvaringen kräver då även regeringens tillstånd.

Vänliga hälsningarcid:image001.gif@01CA87BF.BE1D3950
  

Helmuth Zika
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Inspektör transportsäkerhet
Inspector Transport Safety
Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
  
Tel:
Fax: 
  
E-mail: Ingen kommentarer:

Send en kommentar