onsdag den 2. april 2014

Sundhedsministeriets Misinformation af Rambøll i forb. med SMV af Slutdepotplanerne om radioaktivt Affald

Jeg har dd sendt dette brev til departementschefen i Ministeriet for sundhed og forebyggelse med kopi til den ansvarlige kontorchef. Svaret af 4.4. er offentliggjort her. Se her mine bemærkninger til svaret.
.....................................................................................
Departementschef Per Okkels, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
kopi til kontorchef John Erik Pedersen

Kære Per Okkels,

Jeg tillader mig at skrive til dig, da jeg på borgermødet i Rødby Havn 31.3.14 om miljøvurdering af plan for placering af slutdepot for radioaktivt affald er blevet informeret af Rambøll om, at Sundhedsministeriet har oplyst Rambøll, at slutdepotprocessen om det radioaktive affald har været transparent. 

Dette er ikke korrekt. Sagen har tværtimod været præget af lukkethed og mangel på gennemsigtighed på trods af løftet i Beslutningsgrundlaget side 47:

"8.5 Distribuering af information til- og involvering af offentligheden
Der er i B 48 lagt vægt på, at processen omkring etablering af slutdepotet bliver så gennemsigtig, at borgere og andre interessenter kan følge arbejdet. Der skal endvidere arbejdes aktivt på at involvere lokale borgere og interesseorganisationer i processen. Udover høringer, der udgør en integreret del af arbejdet med planlægningen og miljøvurderingerne, vil der i processen frem til arealudpegningen tillige:
Fortsat blive lagt arbejdspapirer og andet materiale ud på relevante hjemmesider  Blive etableret et kontaktforum, bestående af relevante NGO’er, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner m.fl., der inddrages i arbejdet gennem høringer • Blive afholdt møder og udarbejdet særligt informationsmateriale til kommuner, befolkningsgrupper, udvalgte organisationer m.v. som beskrevet ovenfor." citat slut.


1) Der er aldrig blevet etableret et kontaktforum

2) Ud over brochuren fra 2005 er der ikke udarbejdet oplysningsmateriale til borgerne. 2005-brochure kan ikke udleveres fra SUM. Borgerne skal selv printe den ud. Brochuren er meget overfladisk, hvad angår indholdet af affaldet.

3) Mange rapporter er på engelsk, der ikke kan læses af alle.

4) Der er ikke blevet inddraget uafhængig udenlandsk ekspertise til at granske processen og slutdepotkonceptet som lovet i Beslutningsgrundlaget. Det efterlader borgeren med den mistanke, at der er noget, der skal skjules. Side 48 står:

"8. 6 Granskning af processen

Der vil blive inddraget et uafhængigt internationalt panel af eksperter fra f.eks. IAEA eller NEA for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering slutdepotet, herunder sikkerhedsanalyserne. Dette skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til de krav, der stilles internationalt." citat slut.

SUM har oplyst mig, at uafhængige internationale eksperter indkaldes i projekteringsfasen, men det er alt for sent.5) På nuværende tidspunkt er valg af slutdepotkoncept stadig ukendt/uklart. Direktøren for DD oplyste mig i Rødby Havn om, at et overfladeslutdepot, dvs. terrænnært depot ned til 30 meter, med borehul til 233 kg højaktivt affald, der er omdefineret til langlivet mellemaktivt, er en mulighed. 

Her mangler borgerne information om dybde af borehul. Brugt brændsel, der er lavet forsøg på med høj udbrænding som de 233 kg, bør slutdeponeres i flere kilometers dybde. Men if. GEUS har politikerne ikke bedt GEUS bore dybt i forb. med prøveboringer. Jeg har ikke kunne læse mig frem til boringer, der er dybere end cirka 40 meter. Borehul til langlivet mellemaktivt affald bør være i 300-400 meters dybde, men det er ikke tilstrækkeligt til at garantere isolering i hundredtusinder af år af brugt brændsel, som de 233 kg særligt affald er.

6) På borgermødet i Rødby Havn fremhævede Kaare Ulbak, SIS, flere gange, at SIS er uafhængig. Dette er ikke korrekt, da SIS er en del af processen. Derfor er det så meget mere vigtigt, at uafhængig ekspertise kan granske proces og projekt, da Danmark ikke har et uafhængigt kontrolorgan, karakteristisk for retssamfund.

Slutdepotprocesser om radioaktivt affald i udlandet har spillet fallit på grund af lukkethed og tvang, derfor er det underligt, at Danmark netop har valgt denne tilgang. EU anbefaler gennemsigtighed, IAEA og OECD/NEA anbefaler dialog med borgere, og 

åbenhed og ærlighed er Norges tilgang:

"Samfunnets forhold til kjernekraft og radioaktive materialer er et kontroversielt tema. Folk flest kjenner godt til at stråling fra radioaktive materialer kan være svært farlig, og temaet er ofte forbundet med følelser og frykt. De teknologiske sidene ved radioaktivitet er meget kompliserte, og det er en stor utfordring å formidle dette temaet på en forståelig måte. Erfaring tilsier at den mest fornuftige fremgangsmåten er å være mest mulig åpen og ærlig i sin tilnærming og formidling av dette temaet".


Venlig hilsen,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar