tirsdag den 25. november 2014

Sundhedsministeriets Procesplan for Atomaffaldet

I dag har Sundhedsministeriet (SUM) offentliggjort sin ”Procesplan for deponering af dansk lav- og mellemaktivt affald – november 2014” på sin hjemmeside. Nederst bringer vi dette vigtige dokument i sin helhed.

Procesplanen ligner tidsplanen for et kup. 


Omkring årsskiftet får vi: ”afrapportering vedrørende mellemlagerløsning”, udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe. Hvordan den ser på mellemlageret, gør vi os ingen illusioner om. 

Før nogen kan nå at protestere, skal der træffes en politisk beslutning, om atomaffaldet skal i et slutdepot eller et mellemlager. Grundlaget for denne beslutning bliver derfor hæmningsløse lovprisninger af slutdepotet overfor en beskrivelse af mellemlageret, som er udarbejdet af modstandere af denne løsning. 

Når slutdepotet er vedtaget, offentliggøres den sammenfattende redegørelse og miljørapporten. Der en klagefrist på 4 uger, men den intet er værd, når beslutningen er truffet. 

Enhver kritik af slutdepotet kan nu afvises med, at der ikke er andre muligheder.

Procesplanen er en indrømmelse af, at slutdepotet kun kan gennemføres ved brug af generalforsamlingsfiduser som ovenstående.

Man har erkendt, at hvis folketinget fik mulighed for at sammenligne afbalancerede beskrivelser af de to alternativer, så ville resultatet med stor sandsynlighed blive et andet. Den eneste chance er at få skubbet mellemlageret ud, og den chance får man kun, hvis der ikke er tid til at kritisere myndighedernes forventelige nedgøring af mellemlageret.

For nylig er man begyndt at drøfte muligheden af at fjerne giftdepotet på Harboøre Tange (”Høfde 42”), og det kommer til at koste mange penge.

Ingen ved, hvad det kommer til at koste at fjerne slutdepotet, når affaldet begynder at sive ud, og spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre. Billigt bliver det i hvert fald ikke.

Med en let omskrivning af Astrid Krags visdomsord kan man sige, at enhver generation skal rydde op efter os.

Skrevet af Anne og JensProcesplan som opdateret 25.11.14 på Sundhedsministeriets side


2. oktober 2014 – Plan og miljøvurdering vedr. slutdepotsporet sendes i offentlig høring 

Offentlig høring: Plan og miljøvurdering for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald sendes i offentlig høring med svarfrist den 5. december 2014.

Der sendes samtidigt i ESPOO høring i dansk udgave med oplysning om, at 8 ugers fristen vil være fra det tidspunkt, hvor de modtager plan og miljøvurdering i engelsk udgave og ikke-teknisk resume i hhv. polsk og tysk udgave.


December 2014/januar 2015 – Sammenfattende redegørelse udarbejdes


Sammenfattende redegørelse: Der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de indkomne høringssvar er taget i betragtning, samt hvorfor planen er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. Endeligt beskrives, hvorledes man vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens eventuelle realisering ventes at afstedkomme.


April 2013 – ultimo 2014 – vurdering af mellemlagerløsning
Fastlæggelse af rammer for vurdering af mellemlagerløsning, her fastlægges, hvilke undersøgelser vedr. depotkoncept, geologi, sikkerhedsanalyser m.v., der er behov for.

Der tilvejebringes et beslutningsgrundlag på overordnet niveau om muligheder for etablering af en mellemlagerløsning.

Ultimo december 2014 – ultimo januar 2015 

Afrapportering og vurdering vedr. mellemlagerløsning.

Primo 2015 – politisk stillingtage til status for spor 

På baggrund af omegnsstudier og den gennemførte miljøvurdering vedr. slutdepotsporet, beslutningsgrundlaget om mellemlagerløsning og status vedr. mulighed for eksport af alt affaldet forventes en politisk beslutning vedrørende spor.

Scenarie I – politisk beslutning om fortsat slutdepotproces

Primo 2015 

Hvis det besluttes at fortsætte med slutdepotprocessen, vil den sammenfattende redegørelse og miljørapporten blive offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af den politiske beslutning.

Der er klagefrist vedr. den sammenfattende redegørelse på 4 uger.

På grundlag af det tidligere udarbejdede materiale, herunder miljøvurderingen, udarbejdes forslag til projekteringslov. I projekteringsloven reserveres områderne, og der gives hjemmel til projektering, grundige udredninger, inkl. VVM, offentlig høringsfase m.v.

På grundlag af arbejdet under projekteringsloven vil der ultimo 2017 kunne træffes politisk beslutning om anlæggets endelige udformning, placering o.s.v., og derefter udarbejdes forslag til anlægslov, som vil være grundlag for, at det egentlige anlægsarbej
de med depotet kan sættes i gang. 

Scenarie II – politisk beslutning om mellemlagerløsning

Primo 2015 

Såfremt det besluttes at gå videre med mellemlagerløsningen udarbejdes evt. efter yderligere studier et planforslag om mellemlagerløsning, hvor geografiske placeringsmuligheder er udpeget. Planforslaget forelægges politikerne ultimo 2015.

Der udarbejdes strategisk miljøvurdering af planforslaget, som ventes tilendebragt ultimo 2016.

Efter den strategiske miljøvurdering kan udarbejdes forslag til projekteringslov ultimo 2016/primo 2017.

Scenarie III – Eksportsporet

Primo 2015 

Eksportsporet vurderes fortsat sideløbende med den øvrige videre proces, jf. scenarie 1 og 2.

Sidst opdateret 25-11-2014

Ingen kommentarer:

Send en kommentar