tirsdag den 15. oktober 2013

Atomaffald: Bliver Mellemlageret undersøgt ligeværdigt uden SMV?

Sundhedsministeriet har nyligt afholdt 3 møder med embedsmænd, borgmestre og borgergrupper fra de 5 kommuner, hvoraf en risikerer at blive tvunget til at huse et slutdepot for atomaffald. Roskilde kommune har også været indkaldt, da affaldet opbevares på Risø, og det kan ende med, at affaldet forbliver her på fortsat mellemlager.

Pt. er der 3 spor i slutdepotsagen, der undersøges:
  1. slutdeponering dvs. nedgravning
  2. mellemlager
  3. eksport
I forbindelse med spor 2 har embedsmænd fra GEUS, DD og SIS været på besøg på det hollandske mellemlager COVRA den 24.9.13, og de skal også besøge andre mellemlagre. Efter et firetimers besøg på COVRA er det svært ikke at blive overbevist om, at et mellemlager vil være den eneste fornuftige løsning for opbevaring af det danske atomaffald, hvad de 5 borgergrupper da også har foreslået gennem et år.


Covra's lagerhal for lav- og mellemaktivt affald


Sundhedsministeren virkede mere lyttende over for borgergrupperne på mødet den 1.10.13, men der er grund til at være på vagt, så myndighederne ikke får trumfet nedgravning igennem. 

Bekymringerne angår:

Sættes der penge af i mellemlagerløsningen til en affaldsfond?

Der er udarbejdet et Tentativt indhold i Beslutningsgrundlag for etablering af et Mellemlager for det radioaktive affald fra Risø (Long Term Storage), der umiddelbart ser udmærket ud. Der står dog ikke noget om en fond, der skal sikre, at der fortsat er penge til drift af mellemlageret, så fremtidige generationer ikke bliver belastet.

Fonden for mellemlageret må ikke forveksles med fonden for slutdepotet.


Covra's beholdere for opbevaring af lav- og mellemaktivt affald

Bliver mellemlageret undersøgt ligeværdigt?

Man kan frygte, at et mellemlager ikke undersøges ligeværdigt, når der ikke laves strategisk miljøvurdering, SMV, for det, men det kun vurderes som 0-alternativ, dvs. at man fortsætter mellemlageret på Risø, hvis der ikke findes et egnet slutdepotsted. Der er risiko for, at slutdepotløsningen bliver fremført som den eneste mulige løsning, når der ikke indgår en egentlig mellemlagerløsning i SMV'en. 

Ligeså kan man frygte, at folketingspolitikerne, der skal vælge mellem slutdepot og mellemlager, sandsynligvis sidst i 2014, ikke har tilstrækkelige argumenter til at foretrække mellemlagerløsningen, da
  • den kan blive fremført som for dyr og belastende for fremtidige generationer, bl.a. ved ikke at oprette en affaldsfond
  • der ikke foreligger en uafhængig kritisk gennemgang af slutdepotkoncepterne. Sundhedsministeren har afvist borgmestrenes krav om en uafhængig kommission, og uafhængige eksperter vil blive inddraget alt for sent i forhold til, hvad der blev lovet i Beslutningsgrundlaget B48 side 48.
  • en repræsentant for SIS på et møde med borgergrupperne tidligere på året gav udtryk for, at SIS aldrig vil godkende en mellemlagerløsning.

Volumenreduktion - Kompaktering Covra.nl

Krav om SMV for mellemlager

Kommunerne bør kræve, at der også skal laves en SMV for et nyt mellemlager à la det hollandske, inden politikerne vælger mellem mellemlager og nedgravning.

t.o. Resumé af møde den 10. september 2013 med kontaktpersoner i kommunerne om slutdepot m.v. (min fremhævning):

"John Erik Pedersen oplyste, at der indgår en vurdering af 0-alternativet i SMV’en, dvs. hvis man med nødvendig vedligeholdelse fortsætter som hidtil med oplagring på Risø.

En egentlig mellemlagerløsning indgår ikke i denne SMV.
Hvis politikerne vælger, at man skal gå videre med en mellemlagerløsning, skal der igangsættes forstudier, omegnsstudier, SMV m.v., som ved en slutdepotløsning.

Det er hensigten, at der skal foreligge et beslutningsgrundlag for en mellemlagerløsning samtidigt med, at SMV’en er tilendebragt, med henblik på at der kan tages politisk beslutning om, hvilket af sporene der skal fortsættes ad. Beslutningsgrundlaget vedr. mellemlagerløsning vil være på generisk niveau uden, at der er peget på bestemte placeringer på samme måde som beslutningsgrundlaget fra 2009 vedr. slutdepot.
" citat slutAnne

links

Fotos fra Power Point fra besøg 1.10.13 på Covra, forskningsdirektørens foredrag

Hjemmeside om atomaffaldssagen

Atomaffald på forkerte præmisser læserbrev 15.4.11 i JP af direktør i de svenske miljørganisationers kerneaffaldsgranskning MKG.se, Johan Swahn

Regeringens lukkethed og kerneaffald læserbrev JP 19.4.13

Mellemlager for atomaffald: er der grund til optimisme? Synspunkt i Bornholms Tidende 19.10.13


Covra's lagerhal for højaktivt affald
Ingen kommentarer:

Send en kommentar