søndag den 18. maj 2014

Atomaffald: Aarhuskonventionen og EU

Aarhuskonventionen “giver offentligheden adgang til oplysninger om og medvirken i beslutningsprocesser om lokale, nationale og internationale miljøsager. Det har fokus på samarbejdet mellem offentligheden og offentlige myndigheder”. Konventionen blev i 1998 underskrevet af 39 lande.

Man kan i forb. med konventionen rejse 2 spørgsmål:

Hvorfor har Danmark, der har lagt til navn til og været medunderskriver af Aarhuskonventionen, været så ringe til at oplyse og inddrage sine egne borgere i processen om et slutdepot for atomaffaldet på Risø? 

Hvorfor er den nuværende og de tidligere regeringer ikke gået i front og har gjort Danmark til et foregangsland vedr. anvendelsen af Aarhuskonventionen på området for håndtering af radioaktivt affald?

I 2010 afholdt et fransk oplysningsnetværk ANCCLI en Rundbordskonference med cirka hundrede deltagere fra 13 lande (Danmark deltog ikke): “Application of the Aarhus Convention to the field of radioactive waste management” /Anvendelse af Aarhuskonventionen på området for håndtering af radioaktivt affald.


Baggrunden for konferencen var, at flere lande i EU har haft vanskeligheder med deres nationale programmer for håndtering af radioaktivt affald. Der er derfor behov for at komme med initiativer til øget borgerinddragelse.

På konferencen diskuterede man bl.a.

  • hvordan kan borgerne få de data, de har brug for at forstå de nukleare spørgsmål vedrørende affaldshåndtering?
  • hvordan kan de på deres side informere om opfølgende processer ved at producere deres egen viden?
  • hvor forskellige er oplysningerne om lavaktivt, mellemaktivt og højaktivt affald?
  • hvad er betingelserne for at deltage i beslutningsprocessen om atomaffald?
  • hvordan kan man knytte deltagelse på lokalt niveau sammen med beslutningen på nationalt niveau ?
En af talerne var den nuværende generaldirektør i DG Energi i EU-Kommissionen Dominique Ristori, der i sit oplæg understregede, at EU-Kommissionen fuldt støtter kræfter for at fremme gennemsigtighed i nukleare spørgsmål.

EU-direktivet om ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

19.7.2011 kom direktivet om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Direktivet blev gennemført i Danmark 23.8.13.

If. Samlenotat 1.6.2011 til Folketingets Europaudvalg betød direktivets gennemførelse ikke noget for slutdepotsagen i Danmark om atomaffaldet, da "Det skal bemærkes, at direktivet ikke vil medføre nye bestemmelser eller krav i tillæg til indholdet i det beslutningsgrundlag med tilhørende principper, der allerede er fastsat for etableringen af et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald."

Jeg vil nævne 3 punkter i Direktivet af 19.7.2011:

Etisk forpligtelse 

(24) De enkelte medlemsstater bør have en etisk forpligtelse til at undgå enhver urimelig byrde på fremtidige genera­tioner med hensyn til brugt nukleart brændsel og radio­ aktivt affald, herunder radioaktivt affald, der forventes fra nedlæggelse af eksisterende nukleare anlæg. Medlemssta­terne vil via gennemførelsen af dette direktiv have doku­menteret, at de har truffet alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dette mål nås. 

Hvordan vil Danmark kunne dokumentere med det discount-slutdepotkoncept, der er på bordet, at vi har truffet alle rimelige foranstaltninger for at sikre målet om at undgå "enhver urimelig byrde på fremtidige generationer", når vi påtænker at blande kortlivet og langlivet radioaktivt affald i utilstrækkelig dybde med en utilstrækkelig sikkerhedshorisont? Da udsivning if. forstudiet maj 2011 ikke kan undgås, vil radioaktive og giftige stoffer på sigt sive ud fra slutdepotet i det omliggende miljø og blive optaget i fødekæderne.

Gennemsigtighed

(31) Gennemsigtighed er vigtig i forbindelse med hånd­teringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Der bør skabes gennemsigtighed ved at sikre en effektiv oplysning af offentligheden og mulighed for alle de berørte aktører, herunder lokale myndigheder og offentligheden, for at deltage i beslutningsprocesserne i overensstemmelse med nationale og internationale forpligtelser.

Direktivteksten fastlægger desværre ikke specifikke krav til konsultationsprocessen.

Passende finansiering

(27) Medlemsstaterne bør sikre, at der er passende finansiering til rådighed for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.


Det understreger, at vi bør have en atomaffaldsfond i Danmark, men en sådan er blevet afvist af den tidl. sundhedsminister. I resumé af møde med borgergrupper i sundhedsministeriet 18.3.13 står:

"Ad spørgsmål 9, oprettelse af affaldsfond:

Ministeren redegjorde for, at hun ikke umiddelbart kan se fordelen ved en sådan fond, da det er staten, som skal betale for etablering og drift af et depot for Risø affaldet."

National handlingsplan senest 23.8.2015

Senest 23.8.15 skal alle EU-lande komme med en national handlingsplan. (Side 54 i denne rapport fra den svenske Strålsäkerhetsmyndighet kan man læse mere om nationale handlingsplaner.)

Den tidligere direktør i DG Energi Peter Faross blev citeret i Ny teknik 2010 for at have sagt følgende: "Om vi kan ordna säkra förvar kommer acceptansen för kärnkraft att öka." Med det danske discount-slutdepot, som både de forhenværende regeringer og også den nuværende samt myndighederne alle har talt for, er accepten af a-kraft i Danmark næppe tilstede hos mange. 

Hvem godkender i sidste ende det danske slutdepot?

Som det fremgår af svar til mig nedenfor i mail fra DG Energi af 25.10.12, er det de nationale myndigheder, der endeligt siger god for et slutdepot for kerneaffald:

"To the issue of the adequacy of a disposal facility to accommodate certain type of waste in Denmark, please note that the mentioned Directive, in its Article 7.3, establishes that a safety demonstration shall be required as a part of the licensing process of any facility. Such demonstration must provide the required
assurance that a facility can operate safely. This safety demonstration shall be subject to the supervision of the competent national regulatory authority".


Sikkerhedsdemonstrationen er de sikkerhedsanalyser/risikoanalyser, der vil blive lavet for hundredtusind år frem for et depot med levetid på 300 år, når man kender det endelige sted, det affald der skal i og slutdepotkonceptet. Det er SIS, Statens Institut for Strålebeskyttelse, der er en del af sundhedsministeriet, der endeligt godkender slutdepotet. 


Man kan spørge, hvordan kan man løfte sig selv op ved hårene?

Skrevet af AnneKilder

Tidligere blogindlæg 30.9.2012, Atomaffald og Aarhus Konventionen: 
en konvention om åbenhed

Aarhus Convention UNECE


Aarhuskonventionens tekst


Bagsiden: FN miljødømmer Danmark af David Rehling, INF, 22.5.12


Oplæg Dominique Ristori:


Om EU-direktivet af 19.7.2011


Man kan læse om direktiver på Folketingets EU-Oplysning og her om, hvad der sker, 
hvis et land ikke implementerer et direktiv, som det skal.

Min side om EU og kerneaffald

National Programmes and the obligations of transposition,  notification & reporting in the Nuclear Waste Directive
DG Energi NAPRO Workshop 25.-26.9.12

Svar til mig af 25.10.12 fra DG Energi

Unit D2 - safe back-end of the nuclear fuel cycle, governance, transport and innovation: 


Dear Ms. Albinus,


We refer to your email dated September 23rd addressed to Mr Faross and Mr Hick as well as to the communication that we have received from JRC-ITU Karlsruhe in this regard. Thank you for addressing these questions.


Council Directive 2011/70/Euratom requires the EU Member States to establish and maintain national policies on spent fuel and radioactive waste management.  Member States, while retaining responsibility for their respective policies in respect of the management of their spent fuel and low, intermediate or high-level radioactive waste, including those from decommissioning, should include planning and implementation of disposal options in their national policies. Each Member State has to ensure the implementation of its national programme, covering all types of spent fuel and radioactive waste under its jurisdiction and all stages of spent fuel and radioactive waste management from generation to disposal. Members States are obliged to transpose the Directive in their national legislation by August 2013.


Article 12 of the Directive enumerates the mandatory contents of such national programmes. A transparency policy or process as defined in Article 10 of the Directive is one of these elements. The national programmes shall be notified to the Commission at the latest by 23 August 2015. From that date, Member States are also obliged to report to the Commission on the implementation of this Directive.


As regards the issue of waste classification, the national radioactive waste classification scheme should support the national arrangements on nuclear safety, taking fully into account the specific types and properties of radioactive waste (see recital 22 of the Directive). As it has been mentioned by JRC, the IAEA has published a recommendatory waste classification in 2009.


To the issue of the adequacy of a disposal facility to accommodate certain type of waste in Denmark, please note that the mentioned Directive, in its Article 7.3, establishes that a safety demonstration shall be required as a part of the licensing process of any facility. Such demonstration must provide the required assurance that a facility can operate safely. This safety demonstration shall be subject to the supervision of the competent national regulatory authority.


Yours faithfully,


 citat slut

......................................

Ingen kommentarer:

Send en kommentar