fredag den 2. maj 2014

Atomaffald: DD's Vildledning om Sikkerhedsanalyser i Forstudiet Maj 2011

På det første borgermøde om et slutdepot for atomaffaldet fra Risø, der blev holdt i Kerteminde 15. juni 2011, sagde direktøren i Dansk Dekommissionering følgende til TV2FYN (0:50 sekunder inde):

"Altså de sikkerhedsanalyser, der er lavet som en del af forstudiet, de viser, at det er forsvarligt at lave et slutdepot i Danmark".

Hvis man kigger i COWI's Forstudie fra maj 2011, kan man læse at sikkerhedsanalyserne er præliminære, dvs. "foreløbige".


En af anbefalingerne er bla. "Herunder bør mere realistiske parametre for andel af påvirkede fødevarer, udendørs ophold, relevante recipienter m.m. inddrages". (side 226)

Spørgsmål: Hvordan kan man i 2011 sige, at de sikkerhedsanalyser, der er lavet som en del af forstudiet viser, at det er forsvarligt at lave et slutdepot i Danmark, når forstudiet samtidig oplyser, der stadig er en del, der mangler at blive undersøgt?

Her er eksempler på noget af det, der mangler at blive undersøgt

1) Side 224 står bl.a. (min fremhævning)

11.3.7 Konklusioner / anbefalinger vedr. konditionering
"Det er en fordel, såfremt der kan anvendes et begrænset antal forskellige containere til konditionering af affaldet. Containere af samme størrelse og form er nemmere at håndtere og placere i depotet, end hvis de er af forskellig størrelse og form.

Generelt anbefales det, at efterfylde containere og hvor muligt tromler for at sikre mod sætninger af affaldet i depotet. Valg af fyld vil afhænge af ønsket om at kunne få adgang til evt. senere efterbehandling af affaldet eller ej, se Kapitel 11.2.2. De indledende sikkerhedsanalyser har ikke givet et tilstrækkeligt grundlag for at påvise væsentlige forskelle mellem fyldmaterialernes samlede effekt med hensyn til tilbageholdelse af nuklider på langt sigt 75. Datagrundlaget for især vurdering af cement calcium granulatens egenskaber er endnu ikke er så stort. Dette bør undersøges nærmere inden endeligt valg mellem fyldtyperne. Generelt afhænger tilbageholdelsesegenskaberne af en blanding af fyldets betydning for den samlede permeabilitet og af de geokemiske forhold, som fyldet er med til at etablere, som dels har betydning for opløseligheden af nukliderne i affaldet og dels har betydning for fyldets evne til at binde nukliderne i en periode, hvorfor de er henfaldet yderligere, inden de kommer ud af depotet."


Fodnoter

74 Det er som grundlag for overslaget forudsat, at der foretages indledende undersøgelser på 5 til 6 lokaliteter og mere detaljerede undersøgelser på 2 til 3 lokaliteter. 

75 Forskellen i effekt mellem beton og bentonit (som er de to fyldmaterialer, der er bedst belyst i litteraturen) vil også afhænge af det enkelte nuklid, hvorfor en entydig afgørelse bliver vanskeligere.

2) Der mangler yderligere vurdering af den specifikke konditionering af affaldstyperne 15 til 18 (bestrålet affald og bestrålet brændsel).

side 225 (min fremhævning):

"De affaldstyper, der er mest kritiske i forhold til spredning i forbindelse med uheldshændelser m.m., er grafitaffaldet (type 1), det sekundære affald fra Hot Cell (type 8), affaldet fra spildevandsrensningen (type 9) og det blandede affald (type 10). Dette skyldes primært deres brændbarhed eller at de i væsentligt omfang består af eller indeholder store mængder af finkornet materiale set i sammenhæng med den samlede mængde af den pågældende affaldstype.

Der skal foretages en yderligere vurdering af den specifikke konditionering af affaldstyperne 15 til 18 (bestrålet affald og bestrålet brændsel). Derudover er det meget væsentligt at tage hensyn til kritikalitet, når disse affaldstyper placeres i en depottype."


3) Sikkerhedsanalyserne er præliminære/foreløbige

Der mangler bl.a. mere realistiske parametre for andel af påvirkede fødevarer, udendørs ophold, relevante recipienter m.m. inddrages.

side 226 (min fremhævning)

11.4.2 Sikkerhedsanalyser

"Generelt er det væsentligt, at de næste sikkerhedsanalyser baseres på parametre, der mere konkret er gældende for de vurderede lokaliteter. Dette gælder både parametre knyttet til de geologiske og hydrologiske forhold og til forhold vedrørende de konkrete naboer, der potentielt kan udsættes for en påvirkning i forbindelse evt. uheldshændelser m.m. samt på langt sigt. Herunder bør mere realistiske parametre for andel af påvirkede fødevarer, udendørs ophold, relevante recipienter m.m. inddrages. Endvidere bør dosisberegninger udføres for flere aldersgrupper som defineret af ICRP. (red. link til ICRP)

Ved den videre analyse af eventuelle klippelokaliteter er det væsentligt at få sprækkesystemet, herunder sprækkeretningen, detaljeret beskrevet.


I de næste faser i processen anbefales det, at modelleringen af transport i grundvandszonen som et led i sikkerhedsanalysen gøres mere detaljeret og omfatter yderligere relevante forhold, såsom sprækketransport og stokastisk håndtering af heterogenitet baseret på en mere specifik viden om den konkrete lokalitet."


citat slut


Ingen kommentarer:

Send en kommentar